1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie MC YOUR WEBDESIGN een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van MC YOUR WEBDESIGN.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen MC YOUR WEBDESIGN en wederpartij.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met MC YOUR WEBDESIGN verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van MC YOUR WEBDESIGN en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen MC YOUR WEBDESIGN en wederpartij wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor MC YOUR WEBDESIGN niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door MC YOUR WEBDESIGN aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door MC YOUR WEBDESIGN zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan MC YOUR WEBDESIGN verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan MC YOUR WEBDESIGN van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen MC YOUR WEBDESIGN en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van MC YOUR WEBDESIGN per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat MC YOUR WEBDESIGN een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door MC YOUR WEBDESIGN annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht MC YOUR WEBDESIGN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 MC YOUR WEBDESIGN zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MC YOUR WEBDESIGN de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MC YOUR WEBDESIGN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MC YOUR WEBDESIGN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MC YOUR WEBDESIGN worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MC YOUR WEBDESIGN zijn verstrekt, heeft MC YOUR WEBDESIGN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 MC YOUR WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MC YOUR WEBDESIGN Is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MC YOUR WEBDESIGN kenbaar behoorde te zijn.

4.5 De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen MC YOUR WEBDESIGN en wederpartij zal zijn nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van MC YOUR WEBDESIGN Indien de betaling niet conform de factuur binnen 14 is bijgeschreven op de bankrekening van MC YOUR WEBDESIGN kan MC YOUR WEBDESIGN de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen. 

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door MC YOUR WEBDESIGN nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. MC YOUR WEBDESIGN houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

5.2 De opdrachtgever dient na voltooiing van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. MC YOUR WEBDESIGN stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt de website op de server/ aangegeven url van de opdrachtgever gezet.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4 MC YOUR WEBDESIGN heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.5 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering MC YOUR WEBDESIGN hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.6 Alle, door MC YOUR WEBDESIGN genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. 

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door MC YOUR WEBDESIGN geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van MC YOUR WEBDESIGN totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door MC YOUR WEBDESIGN gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opzegging

7.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft MC YOUR WEBDESIGN naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

7.3 Indien de werkzaamheden van MC YOUR WEBDESIGN worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor MC YOUR WEBDESIGN extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

8. Opschorting en ontbinding

8.1 MC YOUR WEBDESIGN heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens MC YOUR WEBDESIGN niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 MC YOUR WEBDESIGN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • a:opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • b: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover MC YOUR WEBDESIGN bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop MC YOUR WEBDESIGN weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MC YOUR WEBDESIGN op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met MC YOUR WEBDESIGN of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MC YOUR WEBDESIGN.

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MC YOUR WEBDESIGN slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MC YOUR WEBDESIGN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. MC YOUR WEBDESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 MC YOUR WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door MC YOUR WEBDESIGN gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 MC YOUR WEBDESIGN en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door MC YOUR WEBDESIGN geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten. 

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan MC YOUR WEBDESIGN niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

10.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MC YOUR WEBDESIGN opgeschort.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MC YOUR WEBDESIGN en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door MC YOUR WEBDESIGN met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van MC YOUR WEBDESIGN beslissend.